Published On: 16/12/2020

Organisaties met meer interne meldingen behalen betere financiële resultaten

Stubben & Welch, University of Utah/George Washington University

Nieuwe EU richtlijn

Eind 2019 is er een nieuwe EU-richtlijn aangenomen waardoor organisaties hun klokkenluiderprocedure, ook wel speak-up procedure of meldprocedure genaamd, moeten aanpassen.

Betere bescherming klokkenluiders maatschappelijk belangrijk

Het doel van de EU-richtlijn is om klokkenluiders beter te beschermen. “Veel recente schandalen zouden nooit aan het licht zijn gekomen als klokkenluiders niet de moed hadden gehad om zich uit te spreken. Maar zij namen daarmee wel een enorm risico”, aldus Frans Timmermans, destijds de vice-voorzitter van de Europese Commissie. Een studie die in 2017 werd uitgevoerd voor de Europese Commissie schatte de kosten van een slechte bescherming van klokkenluiders – alleen al als het gaat om overheidsopdrachten – tussen de 5,6 en 9,6 miljard euro op jaarbasis voor de hele EU.

Wat op macro-niveau voor de maatschappij geldt, geldt op micro-niveau ook voor individuele organisaties. Als mogelijke problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en opgelost kunnen grotere problemen voorkomen worden.

Bedrijven met meer meldingen presteren financieel beter

Onlangs publiceerden Stubben en Welch, onderzoekers van respectievelijk de University of Utah en de George Washington University, de resultaten van een groot onderzoek onder Amerikaanse ondernemingen, waarin zij constateerden dat bedrijven, die intensiever gebruik maken van de interne klokkenluiderregeling, betere financiële resultaten hebben. Intuïtief zou je juist verwachten dat organisaties met meer meldingen ook meer problemen zouden hebben. In werkelijkheid is het verband echter andersom. Organisaties met meer interne meldingen kunnen mogelijk problemen eerder opsporen en verhelpen, hebben daardoor minder externe klokkenluiders, minder kosten aan boetes en rechtszaken en betere financiële resultaten.

Onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd lijkt dit te bevestigen. Hieruit bleek dat ondernemingen met een goed speak-up systeem niet alleen financieel beter presteerden, maar ook op indicatoren als governance, milieu en arbo-omstandigheden.

Hoe werkt dat dan?

Voor Ethics & Compliance Officers die al wat langer actief zijn in het vak, is dit geen verrassing. Maar het is wel zo prettig dat hun vermoeden nu ook empirisch is bewezen. Organisaties met een goede speak-up cultuur worden gewoon beter geleid. Dit verkleint de kans om betrokken te worden in schandalen en rechtszaken. Dit levert een directe kostenbesparing op, aangezien er minder geld uitgegeven hoeft te worden aan boetes, schikkingen, juridische ondersteuning en forensische onderzoeken. Ook hoeft er minder kostbare managementtijd verspild te worden aan problemen uit het verleden.

Nog belangrijk zijn mijns inziens de indirecte voordelen. Organisaties met een goede speak-up cultuur hebben minder schandalen en dus een betere reputatie. Klanten kopen liever van een bedrijf met een goede reputatie. Een goede reputatie maakt het ook gemakkelijker om getalenteerde medewerkers aan te trekken. Bedrijven met een goede speak-up cultuur kenmerken zich door een grote mate van openheid, transparantie en onderling vertrouwen. Dit stimuleert een cultuur waarbij medewerkers hun ideeën delen en dat maakt een hoop creativiteit los. Dit genereert op termijn natuurlijk betere financiële resultaten.

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.

Contact