Published On: 19/12/2023

Tot nu toe hoorden we niet veel vanuit accountants, notarissen, belastingadviseurs, administratiekantoren en onroerend goed makelaars over de Wet bescherming klokkenluiders. Zij moeten hier allemaal aan voldoen, ongeacht het aantal medewerkers. Hoe zit het met de voorlichting vanuit de brancheverenigingen?

Sinds 17 december 2023 moeten alle juridische entiteiten in de financiële sector en alle organisaties die onder de anti-witwas wetgeving (de Wwft) vallen voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders. Zij dienen een meldprocedure uit te rollen naar hun medewerkers en iemand aan te wijzen, die onafhankelijk is, die meldingen ontvangt en iemand die onafhankelijk is die de meldingen opvolgt. Dat mag dezelfde persoon zijn.

Eigenaardig genoeg hebben zelfs de meest professionele brancheverenigingen tot nu toe weinig gedaan om hun leden voor te lichten of te helpen. Een positieve uitzondering is Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs, waarvoor wij van De Integriteitscoördinator een voorlichtingstraject hebben verzorgd. Ook hebben we templates gemaakt voor de leden van Adfiz.

Tot onze grote verbazing blijkt een branchevereniging als de NBA hun leden zelfs verkeerd voor te lichten. Zie dit artikel uit Accountancy Vanmorgen. Daarin geeft de NBA aan: “De ondergrens van vijftig werknemers geldt niet voor een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van de Uniehandelingen die zijn genoemd in de delen I.B en II van de bijlage van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019. Wij gaan er dus van uit dat deze uitzondering in ieder geval van toepassing is op accountantskantoren die wettelijke controles uitvoeren…..Voor de vraag of ook andere accountantskantoren met doorgaans minder dan vijftig werknemers een dergelijke interne procedure moeten instellen, verwijzen wij naar de Uniehandelingen die zijn opgesomd in de delen I.B en II van de bijlage van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019. Daarnaast adviseert de NBA haar leden om op vrijwillige basis een interne klokkenluidersprocedure in te stellen wanneer er meer dan geringe twijfel bestaat over de wettelijke verplichting daartoe.

Wat een vreemd advies. Het is eigenlijk heel simpel. In de genoemde bijlagen bij de EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders wordt ook verwezen naar EU-richtlijn ter voorkoming van het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Deze zijn in Nederland uitgewerkt in de Wwft. Als je aan de Wwft moet voldoen, moet je ook aan de Wbk voldoen, ongeacht het aantal medewerkers.

Overigens staat in artikel 20a van de Wwft al jarenlang dat organisaties een anoniem meldkanaal moeten hebben voor hun medewerkers. Voor zover wij weten, hebben de toezichthouders hier nog nooit actief op gehandhaafd. Maar het moet dus al jaren. Alleen worden er nu wel meer eisen gesteld aan deze meldprocedure. En de reikwijdte is een stuk breder. Lees hier meer over de veranderde eisen van de Wet bescherming klokkenluiders.

De afgelopen maanden heeft De Integriteitscoördinator regelmatig gesproken met ondernemers met slechts enkele werknemers, die toch aan de Wbk moeten voldoen. Je kan je soms wel afvragen hoe zinvol dit is. Zo moet ook een familiebedrijf met één werknemer een onafhankelijke persoon aanstellen die meldingen ontvangt en/of opvolgt en de identiteit van de melder vertrouwelijk houdt. En deze taak hoort niet thuis in het takenpakket van de vertrouwenspersoon. Wij helpen daarom (de leden van) brancheverenigingen om meldkanalen in te richten.

Meer weten? Neem dan contact met ons op. En lees het volgende artikel over het verbeteren van de Wet bescherming klokkenluiders met brancheorganisaties voor MKB.

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.