Published On: 18/10/2023

Op 13 september j.l. was er een debat in de Tweede Kamer over de Wet bescherming klokkenluiders. Staatssecretaris Van Huffelen beloofde vaart te maken met de voortgang. Vervolgens zijn er in oktober drie moties van Tweede Kamer leden aangenomen.

Op 13 september organiseerde de Tweede Kamer commissie voor Binnenlandse Zaken een debat over klokkenluiders. Na de val van het kabinet en het vertrek van minister Hoekstra naar de Europese Commissie, is staatssecretaris Van Huffelen de verantwoordelijke bewindspersoon geworden.  Aanwezig waren vertegenwoordigers van de VVD, D66, CDA en SP.

De staatssecretaris gaf aan dat het een onderwerp naar haar hart is en dat ze in vroegere werkkringen met het onderwerp en het belang ervan te maken heeft gehad. Ze wil het tempo erin houden. Begin volgend jaar zal er een nieuw wetsvoorstel in consultatie komen. Medio 2024 kunnen we dan het nieuwe voorstel verwachten. Daarbij gaat de aandacht onder andere uit naar de sancties die opgelegd kunnen worden door het Huis voor klokkenluiders. Op dit moment vindt er een juridisch vooronderzoek plaats door het bureau Pro Facto. Ook zal er een fonds voor klokkenluiders worden opgezet. Hierover volgt een advies door ABDTOPConsult. Mogelijk kunnen bedrijven een vrijwillige bijdrage aan het fonds leveren; daar wordt over gesproken. Ook nu al kunnen klokkenluiders echter door het Huis voor klokkenluiders worden doorverwezen naar slachtofferhulp voor psycho-sociale ondersteuning en naar de Raad voor de Rechtsbijstand voor juridische ondersteuning. In de begroting voor 2024 zullen er middelen gereserveerd worden voor de ondersteuning.

Wij van De Integriteitscoördinator vonden het opvallend dat er wel gesproken werd over psycho-sociale en juridische ondersteuning, maar niet over verdere financiële ondersteuning van klokkenluiders. Ook de brief van de Minister aan de Eerste Kamer kwam niet aan de orde, ondanks dat deze wel op de agenda stond, noch de nadere regels die werkgevers gaan verplichten om anonieme meldkanalen in te richten. Zo was eerder aangegeven dat er na de zomer een internetconsultatie zou komen over dit onderwerp. Die hebben we nog niet langs zien komen.

Uiteindelijk heeft de fractie van de SP een twee minuten debat aangevraagd, waar een drietal moties zijn ingediend. Het debat vond op 27 september plaats en de stemming een week later.

D66 diende een motie in die de regering verzoekt om te onderzoeken op welke wijze jonge sporters en dansers, die in een jeugdselectie zitten maar nog niet worden betaald, kunnen vallen onder de Wet bescherming klokkenluiders of een andere voorziening die hen een meer passende bescherming biedt en of het mogelijk is om de evaluatie van het onafhankelijke integriteitscentrum te betrekken bij de evaluatie van de Wet bescherming klokkenluiders. Aangezien zij momenteel niet in een werk-gerelateerde context staan ten opzichte van een coach, vereniging of sportbond, vallen zij niet onder de Wet bescherming klokkenluiders als zij bijvoorbeeld een melding willen maken over intimidatie of een angstcultuur. Deze motie is aangenomen.

SP en CDA hebben een motie ingediend die de regering verzoekt om een plan te maken hoe het fonds voor klokkenluiders op termijn onafhankelijk kan worden van het Ministerie van Binnnelandse Zaken, aangezien het nu op de begroting van dit Ministerie staat. Daarnaast dienden zij een motie in met het verzoek aan de regering om met een voorstel te komen opdat de opbrengsten uit de sancties die het Huis voor klokkenluiders op gaat leggen ten goede zullen komen aan dit fonds. Deze beide moties zijn ook aangenomen.

Abonnees op onze nieuwsbrief houden we op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.

Contact